Randow-Welse-Bruch

Dolina rzek Randow-Welse rozpościera się od granicy Kraju Związkowego Mecklenburg-Vorpommern aż do skraju rezerwatu przyrody Unteres Odertal przy Vierraden. Obszar ten jest zajmowany zasadniczo przez przepływowe torfowisko niziny rzek Randow- Welse.

Ta leżąca zaledwie kilka metrów powyżej poziomu zero nizina, ograniczona jest przez zbocza. Mają one szczególną wartość, ponieważ występują tu, na częściowo leżących odłogiem polach uprawnych, rozmaite stadia rozwoju muraw kserotermicznych.

Murawy kserotermiczne są uzależnione od ich użytkowania. Bez spasania łąk tereny te porastają z czasem krzewami i znikają biotopy specjalnych gatunków zwierząt i roślin. W ramach planu zarządzania można było, wspólnie ze Związkiem Pielęgnacji Krajobrazu Landschaftspflegeverband Uckermark- Schorfheide e.V. ponownie zająć się spasaniem łąk na tych terenach i tym samym utrzymać przestrzenie życiowe dla rzadkich gatunków muraw kserotermicznych.

Nizina przepływowego torfowiska zajmowana jest obecnie w dużej części przez bardziej lub mniej intensywnie wykorzystywane użytki zielone. Na skutek stopniowej ekstensywności tych obszarów występuje tu ogromny potencjał najróżnorodniejszych skupisk użytków zielonych, który sięga od chudych łąk równinnych poprzez szuwary nisko i wysoko turzycowe aż po różnorodne mokre łąki. Struktury, które mogą oferować przestrzenie życiowe dla tak samo rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W części północnej oraz na obszarach lasu Blumberger Wald znajdują się większe obszary naturalnych lasów dębowych i grabów pospolitych jak również mieszanych lasów dębowych.

Można tutaj spotkać:

  • Rośliny: Storczyk.
  • Ssaki: bóbr.
  • Ptaki: Kormorany, Zimorodek, Czajka, Dzięcioł Czarny.
Felchowseegebiet Felchowseegebiet

Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).