Felchowseegebiet

Felchowsee to polodowcowe jezioro płaskie (do 3 metrów głębokości) z naturalnymi odpływami. Pokrywają je liczne rośliny wodne. Ze względu na różnorodność flory i fauny znajduje się tutaj duża liczba zróżnicowanych zwierząt i roślin, które uznane są za rzadkie. Obszar porośnięty jest lasem liściastym, który jest unikatowy dla wschodniej Brandenburgii. Dzięki położeniu między parkiem "Dolnej doliny Odry" i rezerwatem "Schorfheide Chorin" rezerwat przyrody odgrywa ważną funkcję dla gatunków wędrownych.

W 2000 roku obszar został objęty ochroną i jest częścią sieci Natura 2000.

Jezioro Felchow jest pierwotnie bezodpływowym zbiornikiem polodowcowym uformowanym w kształcie języka powstałym w czasie zlodowacenia północnopolskiego. Położony na zachód, górzysty obszar Flemsdorfer Wald wykazuje charakter moreny czołowej.

Na przemian z eutroficznymi płaskimi jeziorami, kserotermicznymi murawami, ekstensywnie wykorzystywanymi łąkami, torfowiskami jak również różnorodnymi typami lasów liściastych powstała tu bogata flora, wegetacja i fauna. Różnorodne jeziora wskazują pozostałości eutroficznych zespołów roślin wodnikowatych i rdestnicy. Wśród nich wywłócznik, grążel (Myriophyllo-Nupharetum), lustrzane rdestnice (Potametum lucentis) jak również żabiściek pływający i osoka aloesowata (Stratioto-Hydrocharitetum). Nad jeziorem Wustrowsee i przy dzielnicy Lanke znajdują się rozległe szuwary. Wąska dróżka wśród szuwarów jest miejscem, gdzie rośnie jaskier wielki (Ranunculus lingua). Na brzegu Felchowsee rośnie mały zespół leśny składający się głównie z brzozy i dębu szypułkowego (Molinio-Quercion). Przeważająca część tej powierzchni została jednak przekształcona w łąki trzęślicy, które na skutek wadliwego zagospodarowania nie znajdują się w optymalnym stanie. Występują tutaj takie gatunki jak trzęślica (Molinia caerulea), czarcikęs łąkowy (Succisa pratensis), kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis) jak również goździk pyszny (Dianthus superbus). Na południowo zachodnim brzegu Felchowsee jak również pomiędzy Felchowsee a Lanke (Schwalbenwerder) rozwijają się charakterystyczne kontynentalne suche, ubogie w wapń, trawy z takimi gatunkami jak goździk siny (Dianthus gratianopolitanus), dzwonki bolońskie (Campanula bononiensis), szara driakiew wonna (Scabiosa cannescens), krzyżownica czubata (Polygala comosa), posłonek rozesłany (Helianthemum nummularium), pszeniec różowy (Melampyrum arvense), ostnica włosowata (Stipa capillata), sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis), przelot pospolity (Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla), kostrzewa wydmowa (Festuca polesica).

W szczególnych miejscach, na północnych i południowych zboczach obu jezior Stewensee rośnie jeszcze pozostałość lasu bukowego i storczykowego (Carici-Fagetum). Ten typ lasu ogranicza się do dolnych części zbocza oraz do północno zachodnich zboczy moreny końcowej. W tych świeżych lasach znaleźć można gatunki takie jak kruszczyk (Epipactis confusa), groszek czerniejący (Lathyrus niger), szczeć owłosiona (Virga pilosa) oraz przetacznik górski (Veronica montana). Na wschodni zboczu Małego Jeziora Stewesee występują liczne źródła. Tutaj rozwija się naturalny las torfowiskowo- jesionowy (Carici remotae-Fraxinetum), który należy na najrzadszych skupisk leśnych w Brandenburgii. W miejscach jasnych przesmyków lasu rosną sit tępokwiatowy (Juncus subnotulosus) i rdest wężownik (Polygonum bistorta). Duża różnorodność biotopów tego terenu umożliwia istnienie wielu gatunków zwierząt. Wśród amfibii występują tutaj kumak nizinny (Bombina bombina), ropucha paskówka (Bufo calamita), ropucha zielona (Bufo viridis), ropucha szara (Bufo bufo) i grzechotka drzewna (Hylga arborea). Z grupy gadów stwierdzono występowanie padalca zwyczajnego (Anguis fragilis), jaszczurki zwinki (Lacerata agilis) oraz zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix). Warte wspomnienia wśród ssaków są na tym obszarze różne gatunki nietoperzy również badylarki pospolitej (Micromys minutus) i wydry europejskiej (Lutra lutra). Obszar ten wyróżnia się godną uwagi awifauną.

Felchowseegebiet Felchowseegebiet Felchowseegebiet Felchowseegebiet

Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).