Razem CHRONIMY NATURĘ

Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody w Unii Europejskiej, która uzupełnia dotychczasowy system obszarów i obiektów chronionych. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy, czyli tzw. różnorodności biologicznej.

Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Obszary Natura 2000 są elementem europejskiej sieci ekologicznej z naukowo potwierdzonym dobrym zachowaniem środowiska naturalnego, a co za tym idzie – to miejsca znane w całej Europie, dobre do efektywnego biernego i czynnego wypoczynku.
To wszystko sprawia, że przyciągają one coraz więcej turystów.

Po co Natura 2000 ?

  • Aby chronić najcenniejszą przyrodę dla przyszłych pokoleń
  • Aby żyć w czystym środowisku
  • Aby zachować ginące i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i miejsc, w których można je spotkać
Mapa obszarów Natura 2000
Kliknij, żeby zobaczyć w dużym rozmiarze

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia wybranych obszarów Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim i zapoznania się z innymi atrakcjami turystycznymi w tym obszarze.

Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).